Kategorie

Dostawa

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego “Piraf”

                                                                        25.12.2014

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (PIRAF Piotr Pawlak ul. Głowackiego90, 42 - 580Wojkowice).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 

Dane przedsiębiorcy
 

 1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo PIRAF – PIOTR PAWLAK, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu PIRAF.COM.PL.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Właściciel PIOTR PAWLAK zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.  Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 
Definicje
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

PIRAF Piotr Pawlak
ul. Głowackiego 90
42 - 580 Wojkowice

 

Cennik dostaw - znajdujące się na głównej stronie sklepu internetowego zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.


3. Dane kontaktowe:

PIRAF Piotr Pawlak
ul. Głowackiego 90
42 - 580 Wojkowice

e-mail: piraf@piraf.pl
telefon: 32 769 51 35

4. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się na głównej stronie sklepu. 
5. Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
6. Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
7. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
9. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
10. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
12. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
13. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
14. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
15. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
16. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
17. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
18. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
19. Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.
20. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
21. Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
22. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.parkersklep.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
23. Sprzedający: 
 
PIRAF Piotr Pawlak
ul. Głowackiego 90
42 - 580 Wojkowice

 

NIP: 625 106 58 04, REGON: 271957802
 
zgłoszony do rejestracji w ewidencji CEIDG pod numerem: 
18463/2013

 

 

KONTO BANKOWE: ING Bank Śląski O/Będzin
76 1050 1227 1000 0090 7889 3451
 

 

24. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
25. Termin realizacji - termin przewidywanej dostawy towaru do klienta.
26. Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
27. Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
28. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:


a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
29. Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
30. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


 
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.piraf.com.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod www.piraf.com.pl, prowadzony jest przez Piraf – Piotr Pawlak ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ra-mach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu interneto-wego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań tech-nicznych;
a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą: aplety Javy,
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pixeli.
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Interne-tu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Piraf – Piotr Pawlak ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednic-twem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku po-tencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednic-twem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.piraf.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opi-sy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.
1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
• dostęp do sieci Internet
• adres poczty email
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenie-nia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopaso-wanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną moż-liwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem WWW http://piraf.com.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html sta-nowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ra-mach.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowania formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Piraf – Piotr Pawlak ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do czę-ści lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedo-kładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszania dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych kilentów sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Piraf – Piotr Pawlak ul. Gło-wackiego 90; 42 – 580 Wojkowice za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepi-sami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Piraf – Piotr Pawlak ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Piraf – Piotr Pawlak ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świad-czonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i or-ganizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nie-uprawnione danych osobowych przesyłanych przez w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególnosci do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. Tre-ści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu in-ternetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Piraf – Piotr Pawlak ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice,
e) korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowienia Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Rejestracja i Logowanie
1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trze-cim.
6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejsć na stronę internetowąwww.piraf.com.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu PIRAF, po-dając kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz in-formacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do ko-szyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostęp-nymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie zło-żonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
• przedmiotu zamówienia,
• jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów do-stawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
• wybranej metody płatności,
• wybranego sposobu dostawy,
• czasu dostawy.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia i Piraf – Piotr Paw-lak ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regula-minu.
7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne po-twierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w jezyku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Realizacja zamówień
10. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi zło-żenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
11. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
12. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
• wybór formy dostawy i płatności
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie
13. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
14. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
• opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
• sposób płatności
• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
• informacja o prawie do rękojmi
• w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni


VII. Forma płatności
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następu-jących formach:
• przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe,
• gotówką,
• za pobraniem.
2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwier-dzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opła-ty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

VIII. Ceny i koszty przesyłki
1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają po-datki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosz-tów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doli-czane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem za-mówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

IX. Dostawa
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy
• Przesyłka kurierska
• Przesyłka Pocztą Polską
• Odbiór osobisty
2. Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wyda-ny, kupujący może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towa-ru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkol-wiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warun-ku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

X. Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wy-dania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres nazwa PIRAF – PIOTR PAWLAK, adres UL. GŁOWACKIEGO 90, 42-580 WOJKOWICE, telefon 32 769 51 35 adres email PIRAF@PIRAF.PL
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego roz-działu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nieza-wartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: PIRAF – PIOTR PAWLAK, UL. GŁOWACKIEGO 90, 42-580 WOJKOWICE
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z upraw-nienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsu-menta o jego prawie odstąpienia od umowy.
5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świad-czenia.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wy-padkach:
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
• zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

XI. Prawo Konsumenta do rękojmi
1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
• wysyłanie wiadomość email na adres PIRAF@PIRAF.PL
• listownie na adres PIRAF – PIOTR PAWLAK, UL. GŁOWACKIEGO 90, 42-580 WOJKOWICE
• dzwoniąc pod nr 32 769 51 35
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co uła-twi procedurę reklamacyjną.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania re-klamacji wysłanej przez Klienta.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny ca-łości dokonanej transakcji.
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

XII. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Piraf – Piotr Pawlak ul. Głowac-kiego 90; 42 – 580 Wojkowice a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami wła-ściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Piraf – Piotr Pawlak ul. Głowac-kiego 90; 42 – 580 Wojkowice a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Piraf – Piotr Pawlak ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ko-deksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne wła-ściwe przepisy prawa polskiego.

XIII. Pozostałe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://piraf.com.pl/webpage/regulamin.html
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz doko-nania wydruku dokumentu.
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poin-formowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfi-kowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfi-kacji.
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystają-cych ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez

PIRAF Piotr Pawlak

Od 25.05.2018 r

 

 1. Pojęcia użyte w tej informacji

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

PIRAF – PIRAF Piotr Pawlak z siedzibą w 42 – 580 Wojkowice, ul. Głowackiego 90, NIP: 625 106 58 04, REGON: 271957802.

Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art.4 ust.7 Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; (art.4 ust.1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych - wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie.

 

 1. Twoje dane osobowe

 

PIRAF wykorzystuje następujące dane o Tobie:

 1. podane przez Ciebie bezpośrednio firmie PIRAF: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, NIP/Pesel, adres e-mail, numer telefonu;
 2. ze źródeł publicznie dostępnych: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, adres e-mail, numer telefonu;
 3. dane zbierane automatycznie przez firmę PIRAF za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Twojej aktywności na stronach internetowych w posiadaniu Administratora.

 

 1. Twój administrator danych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest PIRAF.

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

 

 1. podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z PIRAF (podstawa prawna: art.6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
 2. realizacja zawartej z PIRAF umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
 3. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na PIRAF w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
 4. marketing i promocja produktów i usług oferowanych przez PIRAF (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO);
 5. wewnętrzne cele administracyjne PIRAF, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego PIRAF (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).
 6. Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań

 

Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań.

 1. Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:

 1. naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych;
 2. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności, tj.:

- producenta oprogramowania, świadczącego też wsparcie techniczne – firmie PIRAF;

- podmioty wspierające nas w procesie obsługi klienta;

- podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych ;

- podmioty świadczące nam usługi rachunkowe, prawne;

- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 1. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

 

 1. Czas przechowywania Twoich danych

 

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec PIRAF mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkują jednoczesnym zakończeniem obsługi serwisowej dotyczącej programu na koniec bieżącego roku księgowego.

 

 1. Przekazywanie Twoich danych poza UE

 

Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza UE.

 

 1. Twoje prawa

 

Masz prawo:

 1. zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. Sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: klienci@piraf.pl;

 

 1. żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO);

 

 1. sprostować swoje dane (art. 16 Rozporządzenia RODO);

 

 1. usunąć swoje dane (bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO);

 

 1. ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO);

 

 1. przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO). Żądania możesz zgłaszać na adres e-mail: klienci@piraf.pl;

 

 1. wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę PIRAF.

 

 1. Kontakt z nami

 

W razie pytań skontaktuj się z nami: klienci@piraf.pl